BOXERSKÝ ČASOVAČ

Popis ovládacích prvků na panelu

Tlačítko Set/Hold
SET – Při opětovném mačkání tohoto tlačítka lze měnit mód pro nastavení jednotlivých časů. Po prvním zmáčknutí bliká zelená kontrolka Training, což indikuje nastavování času kola, po dalším červená Pause pro nastavení pauzy a dále blikající segment kola Lap indikuje nastavení počtu kol.
HOLD – při spuštěném odpočítávání času lze tímto tlačítkem pozastavit odpočítávání do opětovného zmáčknutí.

Tlačítko Start/Stop
Start/Stop – tímto tlačítkem se spouští nebo ukončuje celkové odpočítávání. Pokud během odpočítávání kdykoli zmáčkneme toto tlačítko, přístroj se uvede do výchozího stavu pro opětovné spuštění.
Další funkce je zvětšování času při nastavování dob viz dále.

Kontrolka Training
Pokud trvale svítí, indikuje odpočítávání kola nebo výchozí polohu. Pří blikání indikuje možnost nastavení doby kola.

Kontrolka Pause
Pokud trvale svítí, indikuje odpočítávání pauzy. Při blikání indikuje možnost nastavení doby pauzy.

Displej Time
Zobrazuje aktuální nastavený nebo odpočítávaný čas. Pokud bliká, je přístroj v režimu odpočítávání, ale to je pozastaveno.

Displej Lap
Zobrazuje aktuální odpočítávané kolo nebo počet nastavených kol, pokud bliká.

Páčkový vypínač
Na zadní straně přístroje je umístěn vypínač. Tento slouží k odpojení přístroje při napájení z baterie. Pokud napájíme přístroj ze sítě, může být vypínač v libovolné poloze a na nic nemá vliv.

Popis funkce přístroje

Zapnutí přístroje
Po zapnutí přístroje do sítě nebo po připojení k baterii páčkovým vypínačem se přístroj uvede do výchozího stavu a je připraven k použití. Pokud se nechová správně, je třeba jej odpojit ze sítě a po 3 minutách opět připojit.

Odpočítávání
Po zmáčknutí tlačítka Start zazní jedno zahoukání sirény na znamení startu odpočítávání doby kola a svítí zelená kontrolka Training. Na displeji Lap svítí číslice 1, protože se odpočítává první kolo. Čas se odpočítává až do nulové hodnoty. Pak zazní siréna dvakrát na znamení odpočítávání doby pauzy a začne svítit červená kontrolka Pause. Opět počítá čas do nuly. Po jejím dosažení zahouká siréna jednou jako start odpočtu dalšího kola a cyklus se opakuje. Tento cyklus se opakuje tolikrát, kolik je nastavených kol. Na konci celého zápasu tj. po dosažení nastaveného počtu kol, siréna zazní třikrát a odpočet se zastaví. Když nastavíme počet kol na 0, odpočítávání trvá stále.

Nastavení délky doby pauzy a kola
Tlačítkem Set/Hold vybereme dobu, již chceme nastavit, což je indikováno blikající příslušnou kontrolkou. U nastavení kola bliká celý segment Lap. Hodnotu měníme tlačítkem Start/Stop. Do minuty se doba zvětšuje o 10 s a po minutě o 30 s. Po dosažení hodnoty 9:30 se čas opět vrátí na hodnotu 10 s. Počet kol se nastavuje po 1 kole až do 9, pak opět od 1.

Technické podmínky

Napájení
240V AC
4 tužkové baterie velikosti AA

Důležité upozornění
Po vypnutí přístroje je třeba počkat minimálně 3 minuty před opětovným zapnutím. Pokud je přístroj zapnut dříve než po 3 minutách, nepoškodí se, ale nemusí pracovat korektně.